Хариуцлага

Энэхүү мэдээлэл нь Weadell Company Limited-ийн хамгийн сайн мэдлэгтэй байхаас бусад тохиолдолд баталгаагүй, илэрхий эсвэл далд хэлбэрээр өгсөн болно.Энэхүү вэб сайтад оруулсан мэдээлэл нь зөвхөн энд заасан тодорхой материалтай холбоотой.Weadell Co., Ltd нь мэдээллийг ашиглах эсвэл найдахдаа хуулийн хариуцлага хүлээхгүй.Хэрэглэгч ямар нэгэн зөвлөмжийг ашиглахдаа зориулалтын дагуу хянаж үзээд тохирох эсэхийг тодорхойлох ёстой.